Workshops

Taizé

Brussel|Bruxelles

Werkwinkels

 

Ann Maria Goris over de realiteit van Molenbeek

St Jans Molenbeek, een vernederde en zwartgemaakte gemeente, dé oorzaak van alle problemen. Is dat zo? Je vindt er nochtans veel innerlijke vitaliteit, er wordt gestreden en geleefd, ondanks alle uitdagingen. Na een korte zangstonde in de Johannes de Doperkerk, zullen we een gesprek aangaan over de werkelijkheid in Molenbeek, het dagelijkse leven, het leed, de hoop. Het is een uitnodiging om innerlijk op weg te gaan, onze blik te wijzigen, ons hart te openen naar elkaar, naar de Andere, naar de Hoop.

De Josefa-stichting over de migratiestromen

In Brussel verwelkomt de Josefastichtig vluchtelingen die ertoe gebracht werden om zich in te burgeren in de Belgische samenleving. In het Josefa-huis wonen mensen met een vluchtverhaal samen met mensen zonder vluchtverhaal die verlangen om het “samen-leven” te bevorderen volgens een globale benadering (sociaal, économisch, cultureel en convictioneel). Het aanbod van Josefa wil vooral ethisch zijn en heeft als belangrijkste doel het veranderen van de blik op migratie/migranten: “Zijn wij op een of andere wijze niet allemaal migrant, op weg, gedwongen of niet… ?” De werkwinkel geeft de gelegenheid de hoofdmissie van Josefa te ontdekken en stelt ons voor te discussiëren rond de actuele théma’s “migratie & gastvrijheid”.

 

Een nieuwe blik op de kerken in de binnenstad van Brussel (Kerk en Toerisme Brussel)

Kerk en Toerisme Brussel biedt rondleidingen in kerken van Brussel. Gespecialiseerde gidsen zetten zich in om u de symboliek van glasramen, religieus meubilair, schilderijen, grafmonumenten, gewelven en andere te onthullen. Ook gerelateerde historische gebeurtenissen komen ruimschoots aan bod. Een unieke blik die u zelf nog niet had ontdekt!

 

Poverello : een huis en thuis voor daklozen

Wat betekent het om 'arm te zijn'? - Bezinning met jongeren van de "Poverellogemeenschap".

 

De Kleine Zusters van de Armen

De Kleine Zusters van de Armen vervolgen en actualiseren het werk van hun stichter, Jeanne Jugan. Ze verwelkomen, steunen, zorgen en begeleiden tot het einde van hun leven oudere personen met bescheiden middelen die aan hun zorgen worden toevertrouwd. Tijdens deze werkwinkel krijgt u de kans om hen te ontmoeten, hun missie te ontdekken en hun stichteres te leren kennen.

 

JRS (Jesuit Refugee Service)

“Is dit een gevangenis? Waarom?”

Dit is een vraag die de bezoekers van de Jesuit Refugee Service vaak horen als ze een bezoek brengen aan de detentiecentra in België. Vertrekkend vanuit het profiel van de mensen die ze ontmoeten in de detentiecentra, wordt toegelicht hoe migranten in Europa aankomen, hoe de Europese overheden reageren, wat de werkzaamheden zijn van de JRS, en welke (toekomstige) wegen we het beste bewandelen.

JRS is een organisatie die instaat voor het vergezellen, dienen en verdedigen van de rechten van vluchtelingen en gedwongen migranten.

 

Pater Aurélien Saniko over gewijde muziek

Vader Aurélien Saniko, verantwoordelijk van de Pastorale Eenheid Van Molenbeek-Centrum biedt een werkwinkel: “ontdekken en aanleren van gewijde muziek”. Het gaat erom te ontdekken wat gewijde muziek is, daarnaast zullen twee liederen van gospel-Afrikaanse stijl aangeleerd worden. Vader Aurélien Saniko is een muzikant en schrijver-composteur.

 

Verscheidenheid in eenheid : Père Musa Yaramis (verantwoordelijke van Chaldeeuwse Kerk in Brussel)

Het lijden en de marteling van christenen in het Oosten hebben het bestaan van de Oosterse Kerken onthuld met hun liturgische, spirituele, theologische en disciplinaire rijkdom. Deze kerken worden vandaag in Brussel en in heel Europa voorgesteld. De kans wordt ons in deze werkwinkel gegeven om de rijkdom van deze kerken te ontdekken zodat de kerk van Christus met zijn twee longen kan ademen: Oost en West. Verscheidenheid in eenheid.

 

Hoe kunnen we ons geloof uitdrukken doorheen Gospelmuziek (Thierry Rukundo)

Zingen/loven in groep. Deze werkwinkel (koor/Gospel) leert ons in eerste instantie om te luisteren naar elkaar en helpt ons om ons meest fantastische instrument, onze stem, met elkaar te harmoniseren. Meisjes en jongens leren om als één te zingen om zo een meditatieve melodie aan te bieden die de gebeden van de gelovigen tijdens de vieringen draagt.

 

Lezen en schrijven is één werkwoord (Colette Nys-Mazure)

Wat zijn de teksten uit de Bijbel en de literatuur die ons spiritueel leven hebben aangewakkerd en gevoed? Hoe kan het schrijven ons helpen ons innerlijk leven te verdiepen? God’s woord herkauwen, ons openstellen voor menselijke woorden, ze in ons opnemen en ons erdoor laten verdiepen.

Colette Nys-Mazure is een Belgische (Franstalige) schrijfster die reeds verschillende prijzen en onderscheiding heeft gewonnen. Ze is vooral in Frankrijk zeer gekend.

 

Père Arnould leidt ons rond in het museum voor Moderne Religieuze Kunst

Het Museum voor Moderne Religieuze Kunst presenteert kunstwerken van de twintigste en eenentwintigste eeuw die betrekking hebben tot spirituele thema’s. De prachtige collectie openbaart zich als een uitnodiging om na te denken over het geloof en over de relaties tussen christelijke gemeenschappen en kunstenaars vandaag.

 

Aline Debaix-Deryck : bidden via de aarde

Bidden via de aarde: Maak kennis met God via het bevoorrechte middel van contact met de aarde. Bewerk aarde om te bidden en om jezelf uit te drukken. Laat je handen uitdrukken wat je hart tot God wil zeggen.

 

« Centre Avec » Een beslissend moment voor Europa, handel en democratie (Claire Brandeleer et Frédéric Rottier)

We leven in tijden van grote veranderingen. Na 70 jaar versnelde globalisering wordt internationale handel vandaag van overal bekritiseerd. Ook de Europese Unie begeestert niet meer maar sukkelt met een vertrouwenscrisis. Onze generatie kan op politiek en economisch vlak een nieuw elan geven – ten goede of ten slechte. Zijn we op weg naar een democratisering van de handel of gaan we naar een versplintering van het Europees politiek project ten voordele van particuliere belangen?

 

Valéry Witsel (Justice et Paix) over de ontginning van de natuurlijke bronnen…

De Commissie Rechtvaardigheid en Vrede zal ons een inzicht bieden over de gevolgen van de ontginning van de natuurlijke bronnen op de lokale gemeenschappen van Peru. Doorheen deze werkwinkel reflecteren we op welke rol wijzelf (kunnen) spelen als Europese burger en consument. We bekijken samen hoe we de solidariteit in onze relatie met de landen van het Zuiden kunnen onderhouden.

 

Liederen van Taizé leren

Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Korte liederen, lange tijd herhaald, geven uitdrukking aan het meditatieve karakter. In slechts enkele woorden wordt een fundamentele werkelijkheid uitgedrukt, die men gemakkelijk met het verstand kan begrijpen. Als deze woorden, deze realiteit, bijna tot in het oneindige worden herhaald, dringen zij langzaamaan door tot de hele persoon. Meditatieve liederen stellen ons open om naar God te luisteren. Wil je de liederen van Taizé beter leren kennen en ze meerstemmig leren zingen? Tijdens deze werkwinkel krijg je hiertoe de kans.

 

Omdat je het waard bent! - de Kleine Zusters van Nazareth over menswaardige arbeid voor iedereen

Door zijn geloof in de waarde van iedere mens gaf Kardinaal Cardijn aan duizenden jongeren over de wereld kracht en visie om hun leven in handen te nemen en de wereld te veranderen. We maken kennis met Cardijn en zijn visie in de kerk van Laken waar hij ook begraven ligt. In de dekenij van Laken werken we verder in kleine groepjes rond uitdaging, betrokkenheid, zingeving en voldoening in de arbeid. Enkele Kleine Zusters van Nazareth die in verbondenheid met vele arbeiders over de wereld zelf gaan werken, begeleiden ons daarin.

In de week vooraf kan je aansluiten bij één van de gebeden ergens in België. We heten op elke plaats telkens broeder Jasper van Taizé welkom, die aansluit bij het gebed. Het gebed vindt telkens plaats om 20 u., we zingen in om 19.30 u.

 

"Afhankelijkheid, verslaving en bevrijding: een nieuwe toekomst, opstaan uit de duisternis, verrijzenis."

Verslaving is een probleem van alle tijden, maar in onze huidige samenleving verliezen steeds meer mensen hun vrijheid, worden afhankelijk. Zijn ze op zoek naar het ware geluk? zoeken ze hun levensdoel in middelengebruik of valse beloftes van geluk en vreugde? Heel gauw wordt hun zoeken een nachtmarrie waaruit ze slechts heel moeilijk opstaan. Ook voor de omgeving en mensen die met verslaving geconfronteerd worden is het vaak een moeilijke weg. Deze workshop geeft tips en tricks voor wie met verslaving te maken krijgt in zijn omgeving dichtbij of verder af. Hoe reageer je? wat kan je zelf doen? Welke vragen stel je? hoe maak je het onderwerp bespreekbaar, of zwijg je het liever dood?

 

Kloof tussen rijk en arm in de marollen (Edith De Landtsheer)

We gaan op verkenning door de zuidelijke tip van de Brussele vijfhoek - de Marollen - ooit een stadsbuurt buiten de stadspoorten waar oproerige elementen hun toevlucht vonden. In tijden van industrialisatie woonden hier duizenden arbeiders opeengepakt in deze dichtstbevolkte buurt van Brussel stad, ze bevolkten elke dag de arbeidsintensieve kleine bedrijven. Boven hun hoofd hing als een dreigend monster het monumentale justitiepaleis. Ooit een proeftuin van sociale woningbouw, vandaag is de Marollen een multiculturele buurt die weer hip en trendy lonkt.

 

 

Description des ateliers

 

Ann Maria Goris sur la réalité de Molenbeek

Molenbeek St Jean une commune décriée, humiliée. Une commune présentée comme étant la source de tous les maux et pourtant ... Qui connait sa vitalité intérieure, ses luttes et ses défis ? Après un bref moment de chants, dans l'église St Jean Baptiste, nous y partagerons sur la réalité de Molenbeek, son quotidien, ses souffrances, ses espérances.. Une invitation à « se laisser déplacer » intérieurement, à changer de regard, à ouvrir son cœur à l’autre, au tout Autre, à l’Espérance.

 

La Fondation Josefa : la migration

A Bruxelles, la Fondation Josefa accueille des personnes réfugiées désireuses de vivre en Belgique. Au sein de la Maison Josefa co-résident ainsi des personnes réfugiées et des personnes non soumises à une migration forcée mais désireuses de partager l’expérience d’un vivre-ensemble, selon une approche globale (sociale, économique, culturelle et convictionnelle). La proposition Josefa se veut avant tout éthique avec pour proposition principale la conversion de notre regard : « ne sommes-nous pas tous migrants ? ». L’atelier nous permettra de découvrir la mission Josefa et nous invitera, au cœur de l’actualité, à dialoguer autour de « migration & hospitalité ».

 

Découvrir les églises à Bruxelles (Église et Tourisme Bruxelles)

Eglise et Tourisme Bruxelles propose des visites guidées des églises de Bruxelles. Les guides spécialisés vous feront découvrir la symbolique des vitraux, le mobilier religieux, les peintures, les monuments funéraires, l’architecture… l’histoire des événements historiques liés à ces églises tiennent également une place importante.

 

Poverello

'Être pauvre', qu'est-ce que cela signifie? - Réflexion aves des membres de la "Poverello Community"

 

Petites Sœurs des Pauvres

Les Petites Sœurs des Pauvres poursuivent et actualisent la démarche de leur fondatrice, Jeanne Jugan. Elles accueillent, réconfortent, soignent et accompagnent jusqu’au terme de leur vie les personnes âgées, de ressources modestes, confiées à leurs soins. Au cours de cet atelier, vous aurez la chance de les rencontrer, de découvrir leur mission et de connaître leur fondatrice.

 

JRS (Jesuit Refugee Service)

« C’est une prison ? Pourquoi ? »

C’est une question que les visiteurs du Jesuit Refugee Service entendent souvent lors de leurs visites dans les centres fermés. A partir du profil des personnes rencontrées dans les centres de détention, l’atelier va présenter comment les migrants arrivent en Europe et discuter la réponse des autorités européennes, le travail du JRS, et les voies à suivre.

JRS est une organisation qui accompagne et servi les réfugiés et les migrants forcés, ainsi que de défendre leurs droits.

 

Abbé Aurélien Saniko sur la musique sacré

Le Père Aurélien Saniko, responsable de l'unité Pastorale De Molenbeek-Centre propose un atelier découverte et apprentissage de la musique sacrée. Il s'agit de savoir ce que c'est que la musique sacrée et d'apprendre deux chants dans le style gospel-africain. Le Père Aurélien Saniko est musicien et Auteur-compositeur.

 

Diversité dans l’unité : Père Musa Yaramis (responsable pour l’église Chaldéenne à Bruxelles)

La souffrance et le martyre de chrétiens en Orient nous ont révélé l’existence des églises orientales avec leur richesse liturgique, spirituelles, théologiques et disciplinaires. Ces églises sont présentés ici à Bruxelles et dans toute l’Europe aujourd’hui. Une occasion nous est donnée de découvrir la richesse de ces églises pour que l’église du Christ respire avec ses deux poumons : Orient et Occident. Diversité dans l’unité.

 

Exprimer sa foi par la musique Gospel (Thierry Rukundo)

Chanter/louer en groupe cet atelier (chorale/Gospel) consiste à s'écouter tout d'abord et harmoniser nos fabuleux instruments que sont nos voix. Filles et garçons apprendront à ne former qu'un pour offrir une mélodie méditée qui transporte la prière des fidèles pendant les célébrations.

 

Lire et écrire : c’est un verbe (Colette Nys-Mazure)

Quels sont les textes de la Bible et de la littérature qui ont suscité et nourrissent notre vie spirituelle ? Comment l’écriture peut-elle nous aider à approfondir la vie intérieure ? Mâcher la Parole, s'ouvrir aux paroles humaines, les incorporer en les creusant.

Colette Nys-Mazure est un écrivain de langue française couverte de nombreux prix et distinctions qui est membre de l'académie catholique de France.

 

Père Arnould nous guide dans le musée d’Art Religieux Moderne

Le Musée d’Art Religieux Moderne présente un parcours d’oeuvres d’art du XXe et XXIe siècle qui abordent des thèmes spirituels. La magnifique collection se découvre comme une invitation à réfléchir sur la foi et sur les relations entre les communautés chrétiennes et les artistes aujourd’hui.

 

Aline Debaix-Deryck : prier par la terre

Rencontrer Dieu par le moyen privilégié du contact avec la terre. Modèle-la pour prier, pour t’exprimer. Laisse tes mains exprimer ce que ton cœur veut dire à Dieu.

 

« Centre Avec » L’Europe, le commerce et la démocratie au rendez-vous de l’Histoire. (Claire Brandeleer et Frédéric Rottier)

Nous vivons des temps de grands changements. Si, après 1945, les Etats-nations ont poursuivi 70 ans durant une mondialisation commerciale effrénée, aujourd’hui elle est remise en question de toute part. Et l’Union européenne, qui s’est construite sur une volonté et une vision partagées, en manque cruellement. Pour le meilleur ou pour le pire, notre génération peut redessiner l’hégémonie économique et politique. Ira-t-on vers la démocratisation du commerce ou, au contraire, au démembrement du projet politique européen au profit d’intérêts particuliers ?

Valéry Witsel (Justice et Paix) sur l’exploitation des minerais…

La Commission Justice et Paix Belgique proposera une animation sur les conséquences de l’exploitation des minerais sur les communautés locales du Pérou. A travers ce thème, nous développerons une réflexion sur notre pouvoir d’action en tant que citoyens et consommateurs européens pour favoriser la solidarité dans les rapports que nous entretenons avec les pays du "sud".

 

Apprendre les chansons de Taizé

La prière du chant est une des expressions les plus essentielles de la recherche de Dieu. Des chants brefs, repris longuement, en soulignent le caractère méditatif. En peu de mots, ils disent une réalité fondamentale, rapidement saisie par l’intelligence. Répétée comme à l’infini, cette réalité est peu à peu intériorisée par toute la personne. Les chants méditatifs nous ouvrent ainsi à l’écoute de Dieu Est-ce que vous voulez apprendre les chansons de Taizé et les chanter bien? C’est possible pendant ce carrefour.

 

Tu vaux tout l’or du monde – Les Petites Sœurs de Nazareth

Le cardinal Cardijn était le grand défenseur de la dignité de tout homme. Sa foi suscitait parmi des milliers de jeunes un immense courage et l'espérance de pouvoir prendre en mains leur vie et de transformer le monde. Nous allons faire connaissance avec Cardijn et sa vision à l'Eglise de Laeken où se trouve son tombeau. A la cure nous travaillerons en petits groupes les thèmes du défis, de la participation, du sens et de la satisfaction au travail. Quelques Petites Soeurs de Nazareth nous y accompagneront: elles vivent en grande solidarité avec des travailleurs de par le monde.

 

 

 

 

Workshops descriptions

 

Ann Maria Goris on the reality of Molenbeek

Molenbeek is a disparaged, humiliated commune, presented as the cause of all evil. True or not? We know there is inner vitality, fights and challenges taken up. After a brief moment of singing, in the John the Baptist church, we'll share our views on the reality of Molenbeek, its daily life, its suffering, its hopes. This is an invitation to an inner voyage, to change our way of looking, to open our hearts to the others, to the Other, to Hope.

 

La Fondation Josefa : migration

In Brussels, the Josefa-foundation welcomes, accompanies and offers accommodation to people made vulnerable by migration and willing to live in Belgium. Today “refugees” and people not submitted to forced migration, but willing to promote “living-together”, share living in the Josefa-House in a global approach (social, economic, cultural and convictional). The offer of Josefa is first of all ethics with her main proposition which is to change the look on migration: “In one way or another, aren’t we all migrants?” The workshop will offer you the possibility to discover the main mission and vision of Josefa and invites us to discuss the actual subjects that are “migration and hospitality”.

 

Discovering the Churches of Brussels (Église et Tourisme Bruxelles)

Church and Tourism Brussels provide guided tours in the churches of Brussels. The specialized guides will make you discover the symbolism of the stained glasses, the religious furniture, paintings, funeral monuments, the architecture ... Many important historical events are also related at the same time.

 

Poverello

What does it mean 'to be poor'? - Reflection with members of the "Poverello Community"

 

Little Sisters of the Poor

The Little Sisters of the Poor continue and update the work of their founder, Jeanne Jugan. They welcome, comfort, take care for and accompany elderly persons until the end of their lives, with modest incomes, entrusted to their care. During this workshop, you will have the opportunity to meet them, to discover their mission and to learn about their founder.

 

JRS “Is this a prison ? Why ?”

This is a question the visitors of the Jesuit Refugee Service often hear when they visit the detention centers in Belgium. Through the example of the profiles of detainees, the workshop will present how migrants arrive in Europe, and discuss the response of the European authorities, the work of the JRS and the way forward.

 

Abbé Aurélien Saniko

Father Aurélien Saniko, in charge of the Pastoral De Molenbeek-Center, offers a workshop on the discovery and learning of sacred music. It is about knowing what sacred music is and learning two songs in the gospel-African style. Father Aurélien Saniko is a musician and author-compositor.

 

Père Musa Yaramis (responsable de l’église Mar Addaï et Mar Mari d’Orient des Chaldéens de Bruxelles)

The suffering and martyr of Christians in the East have revealed to us the existence of eastern churches with their liturgical, spiritual, theological and disciplinary treasures. These churches are today present here in Brussels and throughout Europe. An opportunity is given to us to discover the treasure of these churches so that the Church of Christ breathes with its two lungs: Orient and Occident. Diversity in unity.

 

Express your Faith through Gospel music - Thierry Rukundo

Singing/worship in group. This workshop (choir/gospel) consists of listening first and then harmonizing our fabulous instruments that are our voices. Girls and boys will learn to sing as one to offer a meditated melody that carries the prayer of the people during the celebrations.

 

Read & Write : it’s a verb (Colette Nys-Mazure)

Which are the texts from the Bible and literature that aroused and improved our spiritual life? How can writing help us make our inner life stronger? Interiorising the Word of God, opening ourselves up to human words, making them ours by looking into them more closely.

 

Father Arnould will guide us through the Museum of Contemporary Religious Art

The Museum of Modern Religious Art presents a series of works of art from the 20th and 21st centuries that deal with spiritual themes. The magnificent collection is an invitation to think about faith and about the relationship between Christian communities and artists today.

 

Aline Debaix-Deryck : praying through the earth

Meet God through the privileged way of connection with the earth. Mold it to pray and to express yourself. Let your hands express what your heart wants to express to God.

 

« Centre Avec » Europe, trade and democracy at historical crossroads. (Claire Brandeleer & Frédéric Rottier)

Our generation is experiencing great changes. After 70 years of rapid globalization, trade is today being criticized from everywhere. And the European Union, built on a common will and vision, cruelly lacks this common sense. For the worst or for the best, our generation has the capacity to reshuffle economic and political leadership. Will we experience a democratization of trade or, to the opposite, a dismemberment of the European political project to the benefit of vested interests?

 

Valéry Witsel (Justice et Paix) on the impact of global mining

Through an interactive session, the Justice and Peace Commission will present an overview of mining's multiple impacts on local communities in Peru. This topic is an opportunity to ask the question of social responsibility of European consumers, citizen's empowerment and the necessity to promote solidarity in our "North-South" relationship.

 

Learning the songs of Taizé

Singing is one of the most essential elements of worship. Short songs, repeated again and again, give it a meditative character. Using just a few words they express a basic reality of faith, quickly grasped by the mind. As the words are sung over many times, this reality gradually penetrates the whole being. Meditative singing thus becomes a way of listening to God. In this workshop you’ll learn the songs of Taizé.

 

Because you are worth it – The Little Sisters of Nazareth

Thanks to his belief in the value of each person, cardinal Cardijn gave power and vision to thousands of youngsters all over the world to take responsability over their own lives en to change the world. We make acquaintance with Cardijn and his vision in the church of Laken, the place where he is buried. In the dean’s house of Laken we organize workshops in smalle groups on: challenge, getting involved, sense and satisfaction in labour. Some Little Sisters of Nazareth, who share the working life in solidarity with many workers all over the world, will accompany us in this theme.

 

The gap between rich and poor in ‘les marolles’. (Edith De Landtsheer)

We explore the southern part of the Brussels pentagon – les Marolles. In medieval times an area where revolting weavers en fullers found refuge after they had been chased out of the town centre. In the industrial age, thousands of factory workers lived here in poor circumstances, with hardly any comfort. They populated the slums to stay close to their work area, the small industries in the neighbourhood around the monumental Palace of Justice (the Supreme Court). Ample social initiatives try to make the area attractive and trendy again.

 

© Copyright IJD 2017